Det bedste af Radio24syv

Her highlighter vi løbende det vigtigste fra Radio24syvs sendeflade og redaktioner.

Folketingsflertal vil holde udvalgsmøder i provinsen

Fol­ke­tin­gets udvalg skal ikke læn­gere holde alle deres møder på Chri­sti­ans­borg. Det mener et fler­tal […]

Læs mere…

Sygeplejersker klagede over forhold på ny politiskole

De stu­de­rende på den tid­li­gere sygeple­jer­ske­skole i Vejle, som den nye poli­tiskole skal ligge i, […]

Læs mere…

Ministerier har kun taget syv flygtninge til sig efter trepartsaftale

Syv. Så mange flygt­ninge har lan­dets mini­ste­rier til sam­men haft inden for dørene i de […]

Læs mere…

Danmark kan tvinge Færøerne til fri abort – politikerne nægter

Dan­ske poli­ti­kere kri­ti­se­rer Donald Trump i skarpe ven­din­ger for at trække støt­ten til orga­ni­sa­tio­ner, der […]

Læs mere…

Russiske kampfly tvinger langt sjældnere danske F16-fly på vingerne

Først på efter­mid­da­gen fre­dag 5. decem­ber 2014 gik alar­men på Fly­ve­sta­tion Skryd­strup. Seks rus­si­ske bom­be­fly […]

Læs mere…

PET: Grænsekontrollen gør det sværere at være terrorist  

Den øgede græn­se­kon­trol i Europa og her­hjemme har gjort det svæ­rere for mulige ter­r­o­ri­ster at […]

Læs mere…

LA kaldte folkedrabs-tale “fej”: Nu bruger Samuelsen den selv

Hvis med­lem­merne af Fol­ke­tin­get syn­tes, det lød bekendt, da uden­rigs­mi­ni­ster Anders Samu­el­sen 19. januar for­kla­rede […]

Læs mere…

Forsvaret bruger mortérgranat trods livsfare for soldater

Dan­ske sol­da­ter på øvel­ser og i krigsind­sats affy­rer hvert år tusind­vis af mortér­gra­na­ter – på […]

Læs mere…

Forsvaret har indført skydeforbud mod granater fra Oksbøl-ulykke

For­sva­ret har ind­ført for­bud mod at bruge et helt våben­sy­stem –  hærens lette mor­te­rer – […]

Læs mere…

Forsvaret skjulte afgørende oplysninger i historisk dødsulykke

To  unge dan­ske sol­da­ter, der i 2010 skulle udsen­des til krigsind­sats i Afg­ha­ni­stan, omkom på […]

Læs mere…

Danskere køber hundredvis af falske jomfruhinder på internettet

Alene sid­ste år købte dan­ske kun­der mere end 500 fal­ske jom­fruhin­der over inter­net­tet. Det oply­ser […]

Læs mere…

Første danske kvinder sigtet for at ville tilslutte sig Islamisk Stat

To 18-årige kvin­der fra Køben­havns ves­tegn er i al hem­me­lig­hed ble­vet sig­tet for at ville […]

Læs mere…