Radio24syv ansætter Simon Andersen som nyhedschef

22/05/2014

Det bli­ver en erfa­ren jour­na­list og redak­tions­chef, der frem­over skal stå i spid­sen for nyheds­jour­na­li­stik­ken på Radio24syv.

“Radio24syv har opnået en flot posi­tion, men vi har mod på meget mere, og Simon Ander­sen er den helt rig­tige nyheds­chef, når opga­ven er at skærpe nyheds­pro­fi­len og udvikle vores mor­gen­pro­gram, siger Radio24syvs direk­tør og che­fre­dak­tør, Jør­gen Ram­skov.

Simon Ander­sen udgør sam­men med maga­sin­chef Sara Bro Sæhl den nye ledelse i Radios24syvs Nyheds­af­de­ling, som tæl­ler cirka 35 jour­na­li­ster.

- Radio24Syv har impo­ne­rende på kun to et halvt år vist sig som et mar­kant og nyska­bende til­bud til de mange tusinde dan­skere, der elsker tale­ra­dio. Radioen er spil­le­vende, ori­gi­nal, debat­ska­bende og ofte sært finur­lig og over­ra­skende. Den har for­længst sat nye stan­dar­der. Jeg glæ­der mig til at være med til at gøre radioen endnu stær­kere på nyheds­om­rå­det. Radio­ens mor­gen­pro­gram skal være det fore­trukne valg for de mange, der ønsker at deres dag skal begynde med enga­ge­ret og levende radio med nyhe­der, ind­sigt, sam­fund, debat og poli­tik, siger Simon Ander­sen.

Simon Ander­sen kom­mer fra en stil­ling som redak­tions­chef på BT og til­træ­der sin stil­ling på Radio24syv den 15. august 2014.

Simon Ander­sen er 44 år. Han er uddan­net jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­højskole i 1994 og har været jour­na­list på Jyllands-Posten, stu­di­elek­tor på Roskilde Uni­ver­si­tet, pro­gramvært på Dan­marks Radios P1, redak­tør på Dead­line DR 2, che­fre­dak­tør på Nyheds­a­vi­sen og siden 2008 redak­tions­chef på BT.

For yder­li­gere infor­ma­tion:

Che­fre­dak­tør Jør­gen Ram­skov – 20 27 77 90

Simon Ander­sen – 72 40 70 01