Radio24syv stopper planerne om en Dan Park-udstilling

26/09/2014

Radio24syv har i kølvan­det på debat­ten om den sven­ske kunst­ner Dan Parks fængs­ling og ram­merne for ytrings­fri­hed ønsket at rejse en debat om, hvor­dan vi for­val­ter ytrings­fri­he­den i Dan­mark.

Vi fandt det inter­es­sant, at en række mar­kante dan­ske debat­tø­rer kastede sig ind i debat­ten om det nød­ven­dige i at udstille bil­le­derne uden at have set dem.

Det var bag­grun­den for, at Radio24syv tog ini­ti­a­tiv til at få bil­le­derne til Dan­mark og lade dem indgå i en debat om, hvor­dan vi anven­der ytrings­fri­he­den. Bil­le­derne vil næppe være ulov­lige at udstille i Dan­mark – her­hjemme vil spørgs­må­let i ste­det dreje sig om nød­ven­dig­he­den af at vise dem.

Vi har ønsket at gøre debat­ten om ytrings­fri­hed kon­kret, fordi den bli­ver rig­tig inter­es­sant, når de pågæl­dende debat­tø­rer per­son­ligt skal tage stil­ling til, om en ytring eller en hand­ling nu også er nød­ven­dig og tje­ner andet for­mål end selve kræn­kel­sen i sig selv.

Vi har fra star­ten gjort det klart, at Radio24syv IKKE selv udstil­ler Dan Parks bil­le­der. Radio24syv har som et public ser­vice medie ikke til opgave at advo­kere for eller mar­keds­føre bestemte poli­ti­ske eller hold­nings­mæs­sige vær­dier.

Vi har ønsket at rejse debat­ten og skabe ram­merne for, at en eller flere af debat­tø­rerne kunne beslutte, at de ønsker at udstille.

Det er i et vist omfang alle­rede sket i en række radioud­sen­del­ser på Radio24syv.

Men på bag­grund af det sid­ste døgns debat om radio­ens ini­ti­a­tiv, må vi desværre også kon­sta­tere, at udstil­lin­gen ikke kan gen­nem­fø­res.

Efter en nær­mere juri­disk vur­de­ring står det klart, at Radio24syv under alle omstæn­dig­he­der vil have et medansvar for udstil­lin­gen. Sam­ti­dig viser reak­tio­nerne også, at radioen i offent­lig­he­den vil frem­stå med et ansvar/medansvar for udstil­lin­gen. Det ønsker vi under ingen omstæn­dig­he­der.

Vi må også med stor bekla­gelse kon­sta­tere, at en væsent­lig debat om, hvor­dan vi i Dan­mark for­val­ter vores grund­lovs­sik­rede ytrings­fri­hed lyn­hur­tigt ender i en ophe­det dis­kus­sion om kræn­kelse af mus­li­mer og Islam.

Dan Parks bil­le­der vil af de fle­ste men­ne­sker blive opfat­tet som en dyb kræn­kelse af jøder, kristne, sorte, mus­li­mer, ind­van­drere, ofre for for­bry­del­ser – stort set alle. Det var netop der­for, vi fandt dem egnede som udgangs­punkt for en debat om, hvad vi bru­ger ytrings­fri­he­den til – fordi de ikke hetzer mod en bestemt gruppe – men blot hetzer.

Alli­ge­vel er vi i Dan­mark hav­net i en debat om hetz og kræn­kelse af mus­li­mer.

Begge for­hold fjer­ner fuld­stæn­dig fokus fra den debat, vi ønskede at rejse.

På den bag­grund har vi beslutte at stoppe pro­jek­tet. Debat­ten om ytrings­fri­he­den og hvor­dan vi bru­ger den fort­sæt­ter natur­lig­vis – på Radio24syv og i offent­lig­he­den – men udstil­lin­gen af Dan Parks bil­le­der bli­ver ikke gen­nem­ført med Radio24syvs med­vir­ken.

For yder­li­gere spørgs­mål: Jør­gen Ram­skov, che­fre­dak­tør Radio24syv – mobil 20 27 77 90