Radio24syv og rapperen Per Vers bag ny Danmarkssang

18/03/2013

Radio24syv og Per Vers lancerer 1. april sangen Find mig her, der tager afsæt i Danmark og danskheden anno 2013. Sangen indgår i 24syvs kommende markedsføringskampagne og kan downloades gratis 1. april på radio24syv.dk

Radio24syv har en ambi­tion om at sende tan­ke­væk­kende og debat­ska­bende radio til hele Dan­mark – og når mar­keds­fø­rin­gen af radioen rul­ler ud på regio­nalt tv, i radioen og i udvalgte bio­gra­fer, sker det i et utra­di­tio­nelt sam­ar­bejde med rap­pe­ren og vin­de­ren af Dan Turéll Pri­sen 2013, Per Vers. En mar­kant del af kampag­nen for Radio24syv er nem­lig en sang – Find mig her – der hand­ler om at søge efter dansk­he­den anno 2013. Num­me­ret og den til­hø­rende musik­vi­deo udkom­mer 1. april – samme dag som kampag­nen rul­ler over skær­mene

Et mæcen-agtigt samarbejde

”Vi har bedt en af lan­dets skar­pe­ste tekst­for­fat­tere om at sætte ord på, hvad det vil sige at være dansk, hvil­ket vi synes giver god mening for en lands­dæk­kende tale­ra­dio. Sam­ar­bej­det med Per Vers har en mæcen-agtig karak­ter, hvor Per har fået helt frie hæn­der til at kom­po­nere tekst og musik. Filo­so­fien er, at vi for­hå­bent­ligt kan hjælpe hin­an­den ved at udgive san­gen, rek­la­me­fil­men og musik­vi­deoen på samme tid”, for­tæl­ler chef for udsen­delse, Patrick Bay Dam­sted.

“Det har været en spæn­dende pro­ces”, udta­ler rap­pe­ren Per Vers. “Udover stolt­he­den over at få carte blan­che til at for­fatte en sang, der er sik­ret en god udbre­delse, har det været een lang “tvær­me­diel optur”.

Af Radio24syv fik Per Vers sti­kor­det “døg­net”, som det cen­trale fiks­punkt, da det jo er Radio24syvs sær­kende at sende døg­net rundt. Dette sti­kord blev til den bærende visu­elle idé i videoen, der viser et døgn i Dan­mark.

“Der­fra fore­stil­lede jeg mig bil­le­derne af lan­det og dan­skerne, tog en dyb indån­ding og star­tede med sæt­nin­gen “hvad er dansk­hed…?”. Nemt at knække nak­ken på, men jeg er ekstremt glad for resul­ta­tet, og den utra­di­tio­nelle, men oplagte frem­gangs­me­tode; at lade videoen inspi­rere og diri­gere san­gen frem­for omvendt.”

En utraditionel kampagne til en utraditionel radio

”Dan­skerne har for før­ste gang i mange år fået en uaf­hæn­gig public ser­vice radio, der leve­rer flere nyhe­der, mere debat, kul­tur og aktu­a­li­tet end nogen anden radi­o­ka­nal i Dan­mark. Det skal dan­skerne selv­føl­ge­lig have en fair chance for at opdage – og det vil den kom­mende kampagne for­hå­bent­ligt hjælpe med til. Fordi vi er en utra­di­tio­nel radio, er også kampag­nen tænkt utra­di­tio­nelt, og det er sam­ar­bej­det med Per Vers er et godt eksem­pel på”, for­tæl­ler direk­tør og che­fre­dak­tør på Radio24syv, Jør­gen Ram­skov.

Sing­len Find Mig Her kan høres før­ste gang i sin fulde længde i pro­gram­met Wee­kendtil­læg­get den 1. april kl. 07–10 på Radio24syv. Samme dag kan sing­len down­lo­a­des gra­tis via Radio24syv.dk.

Kon­takt

Asger Bol­vig, Radio24syv

asbo@radio24syv.dk

+45 61 27 74 85

 

Per_Vers_Radio24syv

Per Vers. Klik for højere opløs­ning. (c) Radio24syv

Per Vers

Per Vers. Klik for højere opløs­ning. (c) Radio24syv.

Per Vers (C) Radio24syv

Per Vers. Klik for højere opløs­ning. (c) Radio24syv

Om Per Vers

Per Vers fik sit gen­nem­brud i 2005 med radio­hit­tet ”Black Power”, en hver­dags­hymne til kaffe. Han star­tede som battle-rapper og vandt Dan­marks­mester­ska­bet fire gange inden han trak sig ube­sej­ret til­bage. Hans flair for impro­vi­se­rede ord har gjort ham til den mest tur­ne­rende dan­ske rap­per nogen­sinde, med over 2000 optræ­de­ner siden han blev fuldtids-musiker ved årtu­sind­skif­tet. Hans sene­ste album ”EGO” blev hyl­det for sit ene­stå­ende tek­stu­ni­vers og kåret som et årets 10 bed­ste dan­ske pla­der af flere medier.  Per Vers modtog 19. Marts 2013 Dan Turéll Medaljen for sin for­ny­else af det dan­ske sprog.