• Du er her
  • Forside
  • Memoer
  • Radio24syv er udsat for brud på rettigheder

Radio24syv er udsat for brud på rettigheder

01/02/2013

I mor­ges opda­gede vi at en per­son havde regi­stre­ret domæ­net nyheder24syv.dk samt åbnet en Twit­ter­konto under nav­net nyheder24syv. På denne Twit­ter­konto blev der annon­ce­ret, at en nyhed­s­tje­ne­ste ville åbne senere samme måned, under nav­net Nyheder24syv. Dette skabte en del inter­esse på Twit­ter, hvor andre bru­gere umid­del­bart knyt­tede Radio24syv til denne kom­mende nyhed­s­tje­ne­ste. Radio24syv og Ber­ling­ske People A/S er på ingen måde knyt­tet til regi­stran­ten eller til pro­jek­tet.

Vi betrag­ter dette som et brud på vores ret­tig­he­der til nav­net 24syv, som Ber­ling­ske People A/S har dre­vet radio­sta­tion under siden 1. novem­ber 2011. Dette med­deler vi tele­fo­nisk til regi­stran­ten af domæ­net, som har regi­stre­ret dette domæne d. 31. januar 2013, sam­ti­dig med vi mel­der Twit­ter­kon­toen til Twit­ter for brud på vores vare­mærke og beder om domæ­net Nyheder24syv.dk bli­ver sus­pen­de­ret af DK-Hostmaster på grund af for­veks­lings­fare. En sus­pen­sion vi beder om opret­hol­des til vi har haft lej­lig­hed til at sende sagen gen­nem Domæ­ne­kla­ge­næv­net.

Umid­del­bart er regi­stran­ten ikke inter­es­se­ret i en min­de­lig løs­ning og hæv­der ret­ten til at bruge nav­net Nyheder24syv til at drive en kom­mende net­a­vis. Men i løbet af en serie tele­fon­sam­ta­ler – blandt andet med regi­stran­tens advo­kat, til­by­der regi­stran­ten at over­drage domæ­net til Ber­ling­ske People A/S – mod at få refun­de­ret de kr. 45,- som har været udgif­ten ved regi­stre­rin­gen. Dette afta­les tele­fo­nisk.

Her til aften bemær­ker vi at regi­stran­ten sta­dig bru­ger både domæne og Twit­ter­konto.